KONTAKT
ZAPRASZAMY DO ROZMÓW
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady zawarte w polityce prywatności portalu internetowego bakuslogistics.pl
Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Formuły dotyczące ochrony danych osobowych po dniu 25.05.2018 r. dla portalu bakuslogistics.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy,
że:

1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Klienta,
w rozumieniu art. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest
Bakuslogistics, przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność w zakresie
transportu i spedycji na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Ministra Rozwoju z
siedzibą: 55-093 Kiełczów woj. Dolnośląskie, ul. Oleśniczka 25D. Dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie na zasadach niniejszej polityki prywatności. Administrator
prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest udostępniony
osobom mającym uzasadniony interes prawny w siedzibie przedsiębiorstwa.

2. Gromadzone i przetwarzane przez Administratora dane osobowe Klientów są chronione przy
użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w
celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym
wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Bakuslogistics, zaufani partnerzy i zewnętrzni
usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi u Administratora
wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Dane osobowe Klienta nie będą przez
Administratora przekazywane osobom trzecim, ani do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

3. Dane osobowe Klienta są przez Administratora gromadzone, przetwarzane
i przechowywane w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji oferowanej usługi.
Dobrowolne wskazanie danych przez Klienta odpowiednio w formularzach wycena
transportu, o nas i kontakt, obejmujące imię i nazwisko Klienta, jego e-mail, telefon oraz
dane o transporcie i ładunku, skutkuje ich przetwarzaniem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i
b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w celu:
a) kalkulacji kosztu usługi (wyceny transportu) na potrzeby opracowania oferty;
b) zawarcia i realizacji umowy przewozu;
c) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji wynikających z umowy przewozu.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności
i jest umownym warunkiem realizacji celów przetwarzania danych, wskazanych
w ust. 2. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferowanych usług, tj. opracowania
oferty i zawarcia umowy przewozu, ewentualnie rozpatrzenia reklamacji, w drodze
elektronicznej.

5. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez odpowiedni okres:
a) ważności oferty wyceny transportu;
b) realizacji umowy przewozu;
c) rozpatrywania ewentualnej reklamacji w ramach umowy przewozu
Po tym czasie dane będą niezwłocznie usuwane.

6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia (tzw. prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych (w tym do ich uzyskania od Administratora w jednolitym pliku *.pdf),
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Celem skorzystania z wymienionych uprawnień do dyspozycji

Klienta pozostaje inspektor ochrony danych w Bakuslogistics, Pani Anna Jędrzejak, e-
mail,a.jedrzejak@bakuslogistics.pl tel. +48 723 916 474

7. Administrator nie gromadzi danych osobowych osób małoletnich poniżej 16 roku życia.
Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych lub
reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul.Oleśniczka 25D
55-093 Kiełczów
woj. Dolnośląskie


NA SKRÓTY